Research

At the XLANG Lab, our research centers on constructing language model agents that convert language instructions into executable actions within real-world contexts. This encompasses databases (data agent), web applications (plugins/web agent), physical world interactions (robotic agent), and involves techniques like LLM + tool utilization, code generation, semantic parsing, interactive systems, and beyond.

Papers

code generation and semantic parsing
LLM + tool use
LLM-powered agents
efficient and generalizable LLMs
dialog and interactive systems
LLM + Robotics
OpenAgents: An Open Platform for Language Agents in the Wild

OpenAgents: An Open Platform for Language Agents in the Wild

Tianbao Xie*, Fan Zhou*, Zhoujun Cheng*, Peng Shi*, Luoxuan Weng*, Yitao Liu*, Toh Jing Hua, Junning Zhao, Qian Liu, Che Liu, Leo Z. Liu, Yiheng Xu, Hongjin Su, Dongchan Shin, Caiming Xiong, Tao Yu

Preprint

Lemur: Harmonizing Natural Language and Code for Language Agents

Lemur: Harmonizing Natural Language and Code for Language Agents

Yiheng Xu*, Hongjin Su*, Chen Xing*, Boyu Mi, Qian Liu, Weijia Shi, Binyuan Hui, Fan Zhou, Yitao Liu, Tianbao Xie, Zhoujun Cheng, Siheng Zhao, Lingpeng Kong, Bailin Wang, Caiming Xiong, Tao Yu

Preprint

Text2Reward: Automated Dense Reward Function Generation for Reinforcement Learning

Text2Reward: Automated Dense Reward Function Generation for Reinforcement Learning

Tianbao Xie*, Siheng Zhao*, Chen Henry Wu, Yitao Liu, Qian Luo, Victor Zhong, Yanchao Yang, Tao Yu

Preprint

Instructor Embeddings: One Embedder, Any Task: Instruction-Finetuned Text Embeddings

Instructor Embeddings: One Embedder, Any Task: Instruction-Finetuned Text Embeddings

Hongjin Su*, Weijia Shi*, Jungo Kasai, Yizhong Wang, Yushi Hu, Mari Ostendorf, Wen-tau Yih, Noah A. Smith, Luke Zettlemoyer, Tao Yu

ACL 2023 Findings

DS-1000: A Natural and Reliable Benchmark for Data Science Code Generation

DS-1000: A Natural and Reliable Benchmark for Data Science Code Generation

Yuhang Lai*, Chengxi Li*, Yiming Wang*, Tianyi Zhang*, Ruiqi Zhong*, Luke Zettlemoyer, Scott Wen-tau Yih, Daniel Fried, Sida Wang, Tao Yu

ICML 2023

Coder Reviewer Reranking for Code Generation

Coder Reviewer Reranking for Code Generation

Tianyi Zhang, Tao Yu, Tatsunori B. Hashimoto, Mike Lewis, Wen-tau Yih, Daniel Fried, Sida I. Wang

ICML 2023

Compositional Exemplars for In-context Learning

Compositional Exemplars for In-context Learning

Jiacheng Ye, Zhiyong Wu, Jiangtao Feng, Tao Yu, Lingpeng Kong.

ICML 2023

Binder: Binding Language Models in Symbolic Languages

Binder: Binding Language Models in Symbolic Languages

Zhoujun Cheng*, Tianbao Xie*, Peng Shi, Chengzu Li, Rahul Nadkarni, Yushi Hu, Caiming Xiong, Dragomir Radev, Mari Ostendorf, Luke Zettlemoyer, Noah A Smith, Tao Yu

ICLR 2023

Selective Annotation Makes Language Models Better Few-Shot Learners

Selective Annotation Makes Language Models Better Few-Shot Learners

Hongjin Su, Jungo Kasai, Chen Henry Wu, Weijia Shi, Tianlu Wang, Jiayi Xin, Rui Zhang, Mari Ostendorf, Luke Zettlemoyer, Noah A. Smith, Tao Yu

ICLR 2023

UnifiedSKG: Unifying and Multi-Tasking Structured Knowledge Grounding with Text-to-Text Language Models

UnifiedSKG: Unifying and Multi-Tasking Structured Knowledge Grounding with Text-to-Text Language Models

Tianbao Xie*, Chen Henry Wu*, Peng Shi, Ruiqi Zhong, Torsten Scholak, Michihiro Yasunaga, Chien-Sheng Wu, Ming Zhong, Pengcheng Yin, Sida I. Wang, Victor Zhong, Bailin Wang, Chengzu Li, Connor Boyle, Ansong Ni, Ziyu Yao, Dragomir Radev, Caiming Xiong, Lingpeng Kong, Rui Zhang, Noah A. Smith, Luke Zettlemoyer, Tao Yu.

EMNLP 2022

ZeroGen: Efficient Zero-shot Learning via Dataset Generation

ZeroGen: Efficient Zero-shot Learning via Dataset Generation

Jiacheng Ye*, Jiahui Gao*, Qintong Li, Hang Xu, Jiangtao Feng, Zhiyong Wu, Tao Yu, Lingpeng Kong

EMNLP 2022

In-Context Learning for Few-Shot Dialogue State Tracking

In-Context Learning for Few-Shot Dialogue State Tracking

Yushi Hu, Chia-Hsuan Lee, Tianbao Xie, Tao Yu, Noah A. Smith, Mari Ostendorf

EMNLP Findings 2022

NL2INTERFACE: Interactive Visualization Interface Generation from Natural Language Queries

NL2INTERFACE: Interactive Visualization Interface Generation from Natural Language Queries

Yiru Chen, Ryan Li, Austin Mac, Tianbao Xie, Tao Yu, Eugene Wu

IEEE Visualization Conference NLVIZ Workshop 2022

GraPPa: Grammar-Augmented Pre-Training for Table Semantic Parsing

GraPPa: Grammar-Augmented Pre-Training for Table Semantic Parsing

Tao Yu, Chien-Sheng Wu, Xi Victoria Lin, Bailin Wang, Yi Chern Tan, Xinyi Yang, Dragomir Radev, Richard Socher, Caiming Xiong

ICLR 2021

Semantic Evaluation for Text-to-SQL with Distilled Test Suites

Semantic Evaluation for Text-to-SQL with Distilled Test Suites

Ruiqi Zhong, Tao Yu, Dan Klein

EMNLP 2020

CoSQL: A Conversational Text-to-SQL Challenge Towards Cross-Domain Natural Language Interfaces to Databases

CoSQL: A Conversational Text-to-SQL Challenge Towards Cross-Domain Natural Language Interfaces to Databases

Tao Yu, Rui Zhang, Heyang Er, Suyi Li, Eric Xue, Bo Pang, Xi Victoria Lin, Yi Chern Tan, Tianze Shi, Zihan Li, Youxuan Jiang, Michihiro Yasunaga, Sungrok Shim, Tao Chen, Alexander Fabbri, Zifan Li, Luyao Chen, Yuwen Zhang, Shreya Dixit, Vincent Zhang, Caiming Xiong, Richard Socher, Walter Lasecki, Dragomir Radev

EMNLP 2019

SParC: Cross-Domain Semantic Parsing in Context

SParC: Cross-Domain Semantic Parsing in Context

Tao Yu, Rui Zhang, Michihiro Yasunaga, Yi Chern Tan, Xi Victoria Lin, Suyi Li, Heyang Er, Irene Li, Bo Pang, Tao Chen, Emily Ji, Shreya Dixit, David Proctor, Sungrok Shim, Jonathan Kraft, Vincent Zhang, Caiming Xiong, Richard Socher, Dragomir Radev

ACL 2018

Spider: A Large-Scale Human-Labeled Dataset for Complex and Cross-Domain Semantic Parsing and Text-to-SQL Task

Spider: A Large-Scale Human-Labeled Dataset for Complex and Cross-Domain Semantic Parsing and Text-to-SQL Task

Tao Yu, Rui Zhang, Kai Yang, Michihiro Yasunaga, Dongxu Wang, Zifan Li, James Ma, Irene Li, Qingning Yao, Shanelle Roman, Zilin Zhang, Dragomir Radev

EMNLP 2018

Xlang
© Copyright 2023 XLANG Lab. All right reserved.